Eng

Jaunumi   

Vispārēja informācija

Projektu iesniegšanas termiņi un veidlapas 2013. gadā

Programmas daļas

Programmas kalendārs 2008.-2013.gadam

» Jautājumi un atbildes

Atbalstītie projekti

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra

Semināri

Kultūras ministrijas līdzfinansējums
Lapas karte         
2014.gada 24. septembris

Jautājumi un atbildes


Kas var iesniegt projektu pieteikumus?

Projektu pieteikumus var iesniegt valsts vai privātas organizācijas ar juridisku statusu, kuru galvenā darbības sfēra ir kultūra (kultūras un radošās nozares). Pieteikuma iesniedzēja birojam pēc juridiskās adreses ir jābūt reģistrētam vienā no Programmas valstīm.

Fiziskas personas nav tiesīgas pieteikties uz dotāciju.

Kādu valstu pārstāvji ir tiesīgi iesniegt projektu pieteikumus ES programmā Kultūra (2007-2013)?

ES dalībvalstis: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Kipra, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija;
Eiropas Ekonomiskās zonas valstis: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija;
ES kandidātvalstis: Horvātija, Turcija un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, kā arī Serbija, Melnkalne, Bosnija Hercegovina un Albānija. 

Albānija var kļūt par piemērotu valsti nākotnē, ja tiek noslēgts Saprašanās memorands attiecībā uz šīs valsts piedalīšanos Programmā.

Kādi ir programmas atbalsta virzieni, to specifiskie un finanšu nosacījumi?

Kādi ir dotāciju piešķiršanas kritēriji? 

1. cik lielā mērā ar projektu var radīt patiesu Eiropas pievienoto vērtību;
2. darbību saistība ar Programmas noteiktajiem mērķiem;
3. cik lielā mērā ierosinātās darbības tiek plānotas un var tikt veiktas veiksmīgi ar augstu izcilības līmeni;
4. partnerības kvalitāte (tikai attiecībā uz 1.1., 1.2.1. un 1.3. daļām);
5. cik lielā mērā ar darbībām var saražot produktus/panākt rezultātus, ar kuriem tiek sasniegti Programmas mērķi;
6. cik lielā mērā ierosināto darbību rezultāti tiek atbilstoši izplatīti un veicināti;
7. ilgtermiņa ietekme – ilgtspējība (izņemot 1.2.2. daļu);
8. starptautiskās sadarbības dimensija (tikai attiecībā uz 1.3. daļu: sadarbības projekti ar trešajām valstīm kultūras jomā).

Kas ir Eiropas Pievienotā vērtība?

Projekti tiek uzskatīti par Eiropas Pievienoto vērtību radošiem, ja tajos tiek paredzētas un īstenotas tādas metodes, mērķi un sadarbības formas, kas pārsniedz vietējās, reģionālās un pat nacionālās intereses, tā vietā attīstot Eiropas līmeņa sinerģijas. Kas ir Programmas noteiktie mērķi? Uzlabot kopējo kultūras telpu Eiropas iedzīvotājiem, sekmēt kultūras nozarē strādājošo cilvēku starptautisko mobilitāti, atbalstīt kultūras un mākslas darbu un produktu starptautisko apgrozību un sekmēt starpkultūru dialogu.

Kā un kur var pieteikties Programmai?

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) un Eiropas Komisijas interneta mājas lapās ir publicēta Programmas rokasgrāmata (ceļvedis), kas ir vienots dokuments visiem programmas gadiem un aizstāj iepriekš katru aicinājumu papildinošās specifikācijas, un kurā ir sīki izklāstīta informācija par pieteikšanās nosacījumiem. Programmas Rokasgrāmata (ceļvedis) EACEA interneta mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/documents/programme_guide_culture_05_2010_en.pdf 

Pieteikuma veidlapa un tās pielikumi tiek publicēti atbilstoši iesniegšanas termiņiem EACEA interneta mājas lapā un Eiropas Komisijas interneta mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/index_en.php 

Projekta pieteikums un tā pielikumi, kas atrodami EACEA interneta mājas lapā ir nosūtāmi pa pastu, kurjerpastu vai iesniedzot personiski līdz Programmas rokasgrāmatā (ceļvedī) norādītajiem termiņiem uz sekojošu adresi:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Culture Programme (2007-2013) Programme Strand________
Avenue du Bourget 1 (BOUR 04/64)
B-1140 Brussels
Belgium

Nosūtot vēstuli pa pastu vai kurjerpastu par iesniegšanas dienu uzskatīs nosūtīšanas dienu, kas apliecināta ar pasta zīmogu vai pasta/kurjerpasta izsniegtu reģistrēta sūtījuma kvīti. Iesniedzot personiski priekšlikumu iesniegšanas pēdējā dienā pieņem līdz pulksten 16.00.

Kas ir jāņem vērā iesniedzot projektu pieteikumu tulkošanas jomā?

Tulkošanas jomas projektiem nav nepieciešami sadarbības partneri un projektu var iesniegt jebkurš apgāds vai izdevniecība no Kultūras programmas dalībvalstīm. Projekta pieteikumā ir jāiekļauj 1-10 tulkojamie darbi, tiem ir jābūt daiļliteratūras jomā (romāniem, stāstiem, novelēm, lugām, dzejai, biogrāfijām, esejām, krājumiem, antoloģijai u.c.).

Daiļliteratūras tulkojumiem ir jābūt no vienas Eiropas oficiālās valodas uz citu Eiropas oficiālo valodu, kā arī tie var būt antīko tekstu tulkojumi no senajām valodām (grieķu, latīņu u.c.) uz Eiropas valodu.

Darba tulkojumam ir jābūt pirmreizējam uz izvēlēto valodu un Eiropas autora sarakstītam.

Kā atrast un veidot sadarbību ar partneriem?

Partneru meklēšanas datu bāzē ir iespējams meklēt projektu partnerus, piereģistrējot savu organizāciju un norādot, kādi partneri tieši tiek meklēti, vai izskatot datubāzē esošos piedāvājumus.

Balkānu valstu datu bāze : http://www.balkankult.org/bk/databases.php  
Čehijas teātru datu bāze : http://www.divadlo.cz
Latvijas kultūras organizāciju datu bāze: http://www.kulturaskarte.lv  
Lielbritānijas datu bāze: http://www.cupid.culture.info/search.php  

Partneru meklēšana iespējama arī ar kultūras kontaktpunktu palīdzību, iesūtot savu sadarbības piedāvājumu vai meklējot sadarbības piedāvājumus kultūras kontaktpunkta izdotajos e-jaunumos.

Vai ir noteikts skaits, cik projekti tiek atbalstīti no katras Programmas dalībvalsts?

Programma nenosaka konkrētu atbalstāmo projektu skaitu katrai tās dalībvalstij.
Atbalstāmo projektu skaits ir atkarīgs no katra projekta kvalitātes un atbilstības Programmas izvirzītajiem mērķiem.

Kādi ir projektu iesniegšanas termiņi?

1.1.    Daudzgadu sadarbības projekti  -2012. gada 7. novembris
1.2.1. Sadarbības projekti - 2012. gada 7.novembris
1.2.2. Literāro tulkojumu projekti - 2012.gada 3. februāris
1.3.5. Sadarbības projekti ar „trešajām valstīm” kultūras jomā - 2012.gada 4. maijs
1.3.6. Eiropas kultūras festivāli - 2012. gada 5. decembris
2. Atbalsts Eiropas līmeņa kultūras organizācijām - 2012. gada 10. oktobris
3.2. Atbalsts analīzes un informācijas vākšana - 2012. gada 7. novembris 

Aktuālos termiņus, lūdzu, skatiet: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/index_en.php 

Kas ir uzskatāms par „oficiālu juridisko statusu apliecinošu dokumentu” (An official proof of the Project leader`s and co-organizers` legal status, e.g. Officially registered articles of association or statuetes (with the exception of public bodies))?

Šāds oficiāls apstiprinājums par organizācijas juridisko statusu ir statūtu vai reģistrācijas apliecības kopija.

Statūtu vai reģistrācijas apliecības kopija nepieciešama tikai privātām kultūras institūcijām, lai tās varētu apliecināt savu juridisko statusu un kā galveno darbības sfēru kādā no kultūras jomām. Ir nepieciešams šo dokumentu pārskata tulkojums projekta iesniegšanas valodā. Ņemot vērā, ka projektu vērtēšanas eksperti galvenokārt pārzina angļu un franču valodu, tulkojumu būtu vēlams veikt šajās valodās. Tulkojumam jābūt parakstītam un apzīmogotam vismaz no organizācijas vadītāja puses.

Pielikumā ir jāpievieno arī statūtu vai reģistrācijas apliecības kopija oriģinālvalodā.

Vai projekta pieteikumu var iesniegt latviešu valodā?

Projekta pieteikumu var iesniegt jebkurā ES oficiālā valodā, taču ieteicams iesniegt angļu, vācu vai franču valodā, jo tas paātrina vērtēšanas ekspertu darba gaitu un nav nepieciešams projekta tulkojuma pieprasījums no EK tulkošanas departamenta, bez tam, iespējams tulkojums atšķirsies no iesniedzēju sākotnējās projekta idejas.

Kam ir jāpievērš uzmanība, izstrādājot projekta kopbudžetu?

Būtiskākais kritērijs, kuram Eiropas Komisijas eksperti pievērš lielu uzmanību un kas noteikti jāņem vērā projekta kopbudžeta izstrādē, ir budžeta sabalansētības kritērijs – projekta izdevumi sakrīt ar projekta ieņēmumiem.
Aizpildot projekta pieteikuma anketu, rūpīgi ir jāizskata aicinājuma specifikācijas, kurās ir uzskaitīti visi atļautie un neatļautie izdevumi.

Kas notiek, ja projekta īstenošanas laikā rodas izmaiņas?

Ja pretēji plānotajam projekta īstenošanas grafikam, notiek neparedzētas izmaiņas (laika nobīdes, līdzorganizatoru maiņa vai tamlīdzīgi) tad nekavējoties par šādu apstākļu iestāšanos ir jāinformē Eiropas Komisijas pārstāvis (kontaktpersona, kas norādīta parakstītajā līgumā ar Eiropas Komisiju vai Eiropas Komisijas lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu) un jāsaņem tās apstiprinājums tālākai projekta darbībai.

Neziņojot par izmaiņām projekta realizācijas laikā, var rasties problēmas, iesniedzot Eiropas Komisijai finanšu un aktivitāšu atskaites pēc projekta īstenošanas. Ja, Jūsu organizācija darbojas projektā kā asociētais partneris vai līdzorganizators, tad par izmaiņām, no Jūsu puses ir jāziņo projekta līderorganizācijai, tas ir, projekta iesniedzējam.

Papildus informācijai un konsultācijām-

lūdzu sazināties ar ES kultūras kontaktpunkta Latvijā nodaļas vadītāju Lauru Turlaju, tel. 67 330 228, e-pasts: Laura.Turlaja@km.gov.lv  vai kultūras kontaktpunkta nodaļas konsultanti Zandu Aveniņu, tel. 67 330 229, e-pasts: Zanda.Avenina@km.gov.lv
© Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkts Latvijā
Tālr.: +371 67 330 228
Fakss: + 371 67 227 916
E-pasts kkpkkplatvija.lv
Lapa atjaunota: 19.08.2014